Vedtægter for Center for Podcasting

§ 1 Navn
Foreningens navn er Center for Podcasting (fremover CFP).
CFP er en non-profit interesseorganisation, der vil samle de forskellige aktører inden for dansk podcasting.

§ 2 Formål
Foreningen har som sit formål
1) at bidrage til udvikling af podcasting sammen med producenter, etablerede medier og på forskningsområdet i Danmark og i Norden.
2) at være en interesseorganisation med henblik på at skaffe dansk podcasting bedste mulige vilkår.

§ 3 Medlemmer
Foreningen er åben for alle, der beskæftiger sig med podcasts, hvad enten det er som producerende eller f.eks som forsker eller distributør.
Et medlem af foreningen forventes at følge Pressenævnets vejledende regler for god presseskik.
Ind- og udmeldelse sker via mail til foreningen. Mailen sendes til medlem@centerforpodcasting.dk
Medlemskabet tegnes af en person/institution. Såfremt man udgiver flere podcasts giver det stadig kun én stemme til generalforsamlingen.
Foreningen har fire medlems- og kontingenttyper.
Studerende
Årligt kontingent: 100kr
Privatperson / CVR registreret virksomhed med årlig indtægt under 50.000 kr.
Årligt Kontingent: 300 kr
CVR registreret virksomhed med en årlig indtægt over 50.000 kr og under 5 årsværk
Årligt kontingent: 1500 kr
Uddannelsesinstitutioner, mediehuse og virksomheder med mere end 5 årsværk.
Årligt kontingent: 10.000 kr.
Ved tvivl om kategorisering af nye medlemmer, har bestyrelsen i sidste ende bestemmelse over, i hvilken kategori de hører til.
Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor og et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelse.
Bestyrelsen kan ved enstemmighed blandt de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet følgende forpligtelser eller som handler til skade for foreningen.
Der kan ikke benyttes fuldmagt ved afstemning om eksklusion. Eksklusionen kan påklages til den kommende generalforsamling med henblik på eventuel genoptagelse.
Medlemmer, der ikke betaler forfaldent kontingent, slettes uden videre ved det pågældende regnskabsårs udløb.
Bestyrelsen drager omsorg for at føre behørigt medlemskartotek.
Medlemskab af foreningen giver ret til at møde op på foreningens generalforsamling.
Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 4
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og afholdes hvert år inden udgangen af marts.
Generalforsamlingen indkaldes gennem foreningens nyhedsbrev og på foreningens hjemmeside senest tre uger inden afholdelse med følgende dagsorden:
– Valg af dirigent og referent
– Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
– Fremlæggelse af det reviderede regnskab til orientering
– Fremlæggelse og godkendelse af handlingsplan for indeværende regnskabsår
– Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår og bestemmelse af kontingent
– Valg af bestyrelse og suppleanter
– Valg af formand
– Valg af revisor
– Indkomne forslag
– Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsesformanden senest to uger før generalforsamlingen afholdes.

§ 5
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, som har fornyet/betalt sit årlige medlemskab senest en uge før generalforsamlingen afholdes. Medlemmer skal selv medbringe dokumentation for rettidig fornyelse/betaling.
Intet medlem kan afgive mere end en stemme.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes, hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter, ved simpelt flertal.
Afstemninger gøres skriftlige, såfremt min. 3 medlemmer ønsker det.
Der kan, hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter, afgives stemme ved fuldmagt, dog kan hvert medlem maksimalt have én fuldmagt.
Der føres referat over de på generalforsamlingen vedtaget beslutninger. Referatet godkendes af referent og dirigent.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer eller et flertal i bestyrelsen ønsker det.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst ti dages varsel.
Generalforsamlinger samt ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

§ 7
Foreningen tegnes af formand for bestyrelsen og kasserer i forening.
Ved ekstraordinære dispositioner som køb, salg og pantsætning af fast ejendom og ved pådragelse af kautionsforpligtelser tegnes foreningen af bestyrelsen.

§ 8
For foreningen hæfter alene dens formue.

§ 9
Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen samt 2 suppleanter.
Valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal.
Opnår to eller flere kandidater ens antal stemmer, foretages bundet omvalg om dem.
Opnås igen stemmelighed, afgøres valget ved almindelig lodtrækning.
Bestyrelsesmedlemmers funktionstid er to år.
Ved den stiftende generalforsamling vælges næstformand og fire menige medlemmer til bestyrelsen for kun et enkelt år.
Genvalg kan finde sted.
Udtræder et medlem af bestyrelsen besættes dennes plads af førstesuppleanten.

§ 10
Ved den stiftende generalforsamling vælges en formand, seks bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Efterfølgende, inden for to uger, konstituerer bestyrelsens sig selv.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med tildeling af næstformandspost, kasserer og menige medlemmer senest to uger efter generalforsamlingen. Bestyrelsen kan tillige, såfremt den ser behovet, konstituere yderligere poster internt.
Bestyrelsen afholder møde minimum fire gange om året. Formanden har ansvaret for at indkalde til møder.
Der føres referat fra beslutningerne i bestyrelsen. Referat sendes til godkendelse i bestyrelsen, inden for to uger og er herefter tilgængelig for medlemmer på foreningens hjemmeside.

§ 11
Bestyrelsen påser, at foreningens drift er i overensstemmelse med formålet, at de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger udføres og at foreningen drives i overensstemmelse med de på generalforsamlingen vedtagne budgetter.

§ 12
Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.
At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
At meddele prokura (fuldmagt).
At optage lån/kreditter til den daglige drift med et beløb indtil kr. 20.000.

§ 13
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

§ 14
Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
Regnskabet revideres af en dertil af bestyrelsen valgt revisor og skal senest være afsluttet 21 dage før generalforsamlingen. Herefter lægges det frem til gennemsyn af bestyrelsen.
Regnskabet fremlægges til godkendelse på det førstkommende bestyrelsesmøde og efterfølgende til orientering på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets afslutning.
Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut. Opsparede reserver kan placeres i obligationer eller i investeringsforeninger, der investerer i obligationer. Beslutninger om køb og salg af værdipapirer træffes af bestyrelsen.

§ 15
Beslutninger om ændring af nærværende vedtægter kan kun ske efter vedtagelse på generalforsamling med mindst 4/5 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Minimum 1/4 af foreningens medlemmer skal være tilstede til generalforsamlingen. Hvis 1/4 medlemmer ikke er tilstede ved indkaldt generalforsamling, kan ændringer foretages af fremmødte ved en ekstraordinær generalforsamling.
Der kan ved beslutning om ændring af nærværende vedtægter ikke afgives stemme ved fuldmagt.

§ 16
Beslutning om opløsning af foreningen kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 4/5 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med dagsordenspunkt om foreningens opløsning og med mindst 14 dages mellemrum.
Der kan ved beslutning om opløsning af foreningen ikke afgives stemme ved fuldmagt.

§ 17
I tilfælde af opløsning overgives foreningens kapital til en institution, forening eller fond til anvendelse af det i §2 nævnte formål.
Beslutningen træffes af generalforsamlingen.